Zatepľovanie

Prečo zatepľovať
 
- hygienické hľadisko (zmenou tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií zateplením je zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri   budovy)
 
- stavebno techniké a estetické hľadisko (zateplením obvodového plášťa sa odstráni zatekanie škárami medzi panelmi a trhlinami, výrazne sa zníži teplotné namáhanie nosných panelov, budova dostane nový ochranný obal odolný voči pôsobeniu klimatických a ekologických vplyvov)
 
- ekonomické hľadisko (tepelné straty resp. úspory tepla priamo ovplyvňujú náklady na vykurovanie budovy)
 
- ekologické hľadisko (nezanedbateľný efekt úzko súvisiaci s menšou spotrebou tepla na vykurovanie je podstatné zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia)
 
- energetické hľadisko (zníženie tepelných strát je možné  realizovať jedine cestou zvýšeného tepelného odporu konštrukcie a dodatočnou tepelnou ochranou).

Hlavným dôvodom prečo zatepľovať je nízka energetická hospodárnosť a reálny stav bytového fondu na Slovensku.  Primárnym efektom zatepľovania objektu je výrazne zníženie tepla na vykurovanie.
 
 
Sanácia balkónov a loggií 
 
Sanácia balkónov je v súčasnej dobe nevyhnutným trendom pri každej rekonštrukcií bytového domu.  Najčastejši porucha je v nedostatočnej tepelnej ochrane konštrukcie a následne vzniku tepelných mostov, čo má za následok rôznu tepelnú roztiažnosť.
 
 
Hydroizolácia strechy
 
Výhody:
- vysoká štruktúrna pevnosť
- odolnosť voči mechanickému namáhaniu
- rozmerová stabilita
- vynikajúca zvárateľnosť
- odolnosť voči agresívnym vplyvom prostredia
 
 
Energetický certifikát 
 
Po zateplení Vám vypracujeme energetický audit, na základe neho budete zaradení do príslušnej kategórie budov.